AKHIL BHARTIYA
GANDHARVA MAHAVIDYALAYA MANDAL

Welcome ceremony of Dr.Vikas Kashalkar for appointment as Acharya of ABGMV Mandal​ – 16th March 2017

  • Deep_Prajwalan_by_Dr._Vikas_Kashalkar
  • Dr._Vikas_Kashalkar_and_Shri._Pandurang_Mukhade___Secretary_-_
  • Shri._Pandurang_Mukhade_and_Dr._Vikas_Kashalkar
  • Shri._Vikas_Kashalkar___Shri._Pandurang_Mukhade
  • Speech_by_Dr.Vikas_Kashalkar
  • Students_with_Dr.Vikas_Kashalkar
  • Students_with_Dr.Vikash_Kashalkar_and_others
  • Welcome_speech_by_Sri._Pandurang_Mukhade

© 2018 Copyright. AKHIL BHARTIYA GANDHARVA MAHAVIDYALAYA MANDAL

Developed by / ANAYA INFOTECH