AKHIL BHARTIYA
GANDHARVA MAHAVIDYALAYA MANDAL

GALLERY

 • Welcome ceremony of Dr.Vikas Kashalkar for appointment as Acharya of ABGMV Mandal​ – 16th March 2017
 • Dr._Vikas_Kashalkar_and_Shri._Pandurang_Mukhade___Secretary_-_
 • Shri._Pandurang_Mukhade_and_Dr._Vikas_Kashalkar
 • Shri._Vikas_Kashalkar___Shri._Pandurang_Mukhade
 • Speech_by_Dr.Vikas_Kashalkar
 • Students_with_Dr.Vikas_Kashalkar
 • Students_with_Dr.Vikash_Kashalkar_and_others
 • Welcome_speech_by_Sri._Pandurang_Mukhade
 • Late Ghanshamji Maharaj Smruti Sangeet Samaroh – 12 Feb.2017
 • From Left- Mrs.Watve, Mr.Vibhute,Mr. Bhandare & Mr & Mrs.Gadgil
 • Mr. Abhijit Apastambh
 • Mr. Abhijit Apastambh (Vocalist)
 • Mr.Abhijit Apastambh & Mr.Prabhakar Bhandare [ President-ABGMV Mandal]
 • Books Publication 21 Jan 2017
 • Books-Publication_Ceremony_-_2_-_21_Jan_2017
 • Books-Publication-Ceremony-1-21_Jan_2017
 • Shakuntala_Sangeet_Samaroh__-_Ceremony_-1_-_Jan_2017
 • Shakuntala_Sangeet_Samaroh-2__-21_Jan_2017
 • Pt.Shankarrao Vyas Smruti Samaroh 18 th Dec.2016
 • pt-shankarrao-vyas-smruti-samaroh-16
 • pt-shankarrao-vyas-smruti-samaroh-21
 • pt-shankarrao-vyas-smruti-samaroh-23
 • pt-shankarrao-vyas-smruti-samaroh-22
 • pt-shankarrao-vyas-smruti-samaroh-24
 • pt-shankarrao-vyas-smruti-samaroh-20
 • pt-shankarrao-vyas-smruti-samaroh-25
 • pt-shankarrao-vyas-smruti-samaroh-26
 • pt-shankarrao-vyas-smruti-samaroh-27
 • pt-shankarrao-vyas-smruti-samaroh-28
 • pt-shankarrao-vyas-smruti-samaroh-29
 • pt-shankarrao-vyas-smruti-samaroh-30
 • pt-shankarrao-vyas-smruti-samaroh-31
 • pt-shankarrao-vyas-smruti-samaroh-2
 • pt-shankarrao-vyas-smruti-samaroh-32
 • pt-shankarrao-vyas-smruti-samaroh-3
 • pt-shankarrao-vyas-smruti-samaroh-4
 • pt-shankarrao-vyas-smruti-samaroh-5
 • pt-shankarrao-vyas-smruti-samaroh-6
 • pt-shankarrao-vyas-smruti-samaroh-7
 • pt-shankarrao-vyas-smruti-samaroh-8
 • pt-shankarrao-vyas-smruti-samaroh-9
 • pt-shankarrao-vyas-smruti-samaroh-10
 • pt-shankarrao-vyas-smruti-samaroh-11
 • pt-shankarrao-vyas-smruti-samaroh-12
 • pt-shankarrao-vyas-smruti-samaroh-13
 • pt-shankarrao-vyas-smruti-samaroh-14
 • pt-shankarrao-vyas-smruti-samaroh-15
 • pt-shankarrao-vyas-smruti-samaroh-16
 • pt-shankarrao-vyas-smruti-samaroh-17
 • pt-shankarrao-vyas-smruti-samaroh-18
 • pt-shankarrao-vyas-smruti-samaroh-19
 • CONVOCATION OF MANDAL
 • convocation-of-mandal-2
 • convocation-of-mandal-3
 • convocation-of-mandal-4
 • KORBA (CHATTISGARDH) KORBA WORKSHOP
 • korba_shibir_2
 • korba_shibir_1
 • korba_shibir_4
 • korba_shibir_5
 • korba_shibir_6
 • korba_shibir_7
 • korba_shibir_8
 • korba_shibir_9
 • korba_shibir_10
 • korba_shibir_11
 • korba_shibir_12
 • korba_shibir_13
 • korba_shibir_14
 • korba_shibir_15
 • korba_shibir_16
 • korba_shibir_17
 • korba_shibir_18
 • JAGANNATH PURI WORKSHOP
 • puri_work_shop-2
 • puri_work_shop-3
 • puri_work_shop-4
 • VASHI VIDYALAYA
 • vashividyalaya-2
 • vashividyalaya-3
 • vashividyalaya-4
 • vashividyalaya-5
 • vashividyalaya-6
 • vashividyalaya-7
 • vashividyalaya-8
 • vashividyalaya-9
 • vashividyalaya-10
 • vashividyalaya-11

© 2016 Copyright. AKHIL BHARTIYA GANDHARVA MAHAVIDYALAYA MANDAL

Developed by / ANAYA INFOTECH